TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS TAISYKLĖS
2021 m. gruodžio 13 d.
Kaunas

 

 1. AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS
  • Kartu su automobiliu Nuomotojas Nuomininkui perduoda automobilio užvedimo raktą (1 vnt.), automobilio registracijos liudijimą, privalomosios techninės apžiūros dokumentą, transporto priemonių valdytojų įprastinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją ir draudimo taisykles.
  • Nuomininkas privalo Nuomotojui automobilį grąžinti ne blogesnės būklės, kokios Nuomininkas jį priėmė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl automobilio normalaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf, bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo, be kitų pažeidimų, nėra priskiriama:
  • Prie natūralaus nusidėvėjimo, be kitų pažeidimų, nėra priskiriama:
   • sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniškai ar termiškai pažeistos dalys, įtaisai ir mechanizmai;
   • kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įtrūkimai ir matomi įbrėžimai (kai dažų sluoksnis pažeistas iki grunto sluoksnio), deformuotos apdailos juostelės;
   • dažų sluoksnio nusidėvėjimas kaip intensyvaus automobilio plovimo arba valymo pasekmė;
   • nekokybiškai atliktas remontas ir (ar) dėl tokio remonto atsiradę defektai;
   • langų stiklų, žibintų, panelių, prietaisų skydelio įskilimai;
   • pradegintos, suplėšytos, suteptos ar kitaip pažeistos salono ar automobilio interjero detalės, sulaužytos priekinio skydelio ar kitos plastikinės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo mygtukai ir kt.;
   • pažeista kėbulo geometrija.
  • Nuomininko prašymu, Nuomotojas turi teisę rezervuoti automobilį Nuomininkui. Nuomininkui vėluojant automobilį priimti ilgiau kaip 2 (dvi) valandas, Nuomotojas turi teisę, neįspėjęs Nuomininko iš anksto, atšaukti rezervaciją.

 

 1. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
  • Naudojimosi automobiliu faktas yra laikomas Nuomininko patvirtinimu, kad jis turi pakankamai žinių, kaip naudotis ir valdyti automobilį; turi įgūdžių būtinų naudojantis automobiliu ir jo fizinis pasirengimas ir būklė yra pakankami automobilio priemonei valdyti.
  • Bet kokios pretenzijos dėl nuomos paslaugų turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo nuomos paslaugų suteikimo dienos (t.y. nuo automobilio priėmimo – perdavimo momento). Nuomotojas sieks atsakyti į Nuomininko pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Nuomotojas netenkina Nuomininko pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Nuomininkas turi teisę kreiptis į nacionalines vartotojų teisių apsaugos institucija (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą vvtat.lt). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Nuomininko teisės bet kada pateikti skundų dėl nuomos paslaugų teikimo nacionalinei vartotojų apsaugos institucijai ar teismui.
  • Nuomotojas turi teisę automobilyje įrengti alkobloką, t.y. alkotesterį, kuris neleidžia užvesti automobilio, jei vairuotojo iškvėptame ore yra per daug alkoholio.
  • Pasirašydamas sutartį Nuomotojas duoda sutikimą Nuomotojui tvarkyti Nuomininko asmens duomenis automatiniu ar kitokiu būdu sutarties administravimo ir vykdymo bei bet kokių baudų ar mokesčių sumokėjimo ar išieškojimo, taip pat Nuomotojo rinkodaros tikslais. Nuomininkas turi teisę nesutikti arba bet kada iš anksto raštu įspėjęs Nuomotoją atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo Nuomotojo rinkodaros tikslais.
  • Raštu (įskaitant elektroninį laišką arba SMS) įspėjus Nuomininką prieš 1 (vieną) dieną, Nuomotojas turi teisę išnuomotą automobilį pakeisti kitu atitinkamos kategorijos ir parametrų automobiliu bet kuriuo nuomos laikotarpiu, kad galėtų atlikti periodinius automobilio techninės priežiūros ir remonto darbus, pašalintų automobilio gedimą, arba atliktų kitus būtinus veiksmus. Nuomininkas, gavęs šiame punkte nurodytą Nuomotojo pranešimą, turi leisti pakeisti automobilį (įskaitant, bet neatsiribojant, grąžinti automobilio raktus ir kitus priedus, taip pat pasiimti visus savo asmeninius daiktus iš automobilio) Nuomotojo nurodytą dieną ir laiku, šalių sutartoje vietoje, ir priimti kitą automobilį laikantis šios sutarties sąlygų.
  • Naudodamasis automobiliu, Nuomininkas savo sąskaita pila kurą į automobilį, plauna automobilio išorę ir saloną, pila langų ploviklį, moka kelių, įvažiavimo ir automobilio stovėjimo mokesčius bei dengia kitas einamąsias išlaidas.
  • Nuomotojas už papildomą mokestį gali teikti automobilio nuomos su vairuotoju paslaugą.
  • Nuomininkas automobiliu per vieną mėnesį gali nuvažiuoti ne daugiau kaip 6000 km, o per vienerius metus bendrai gali nuvažiuoti ne daugiau kaip 72000km.

Už papildomus 100km mokama po 5 Eur.

 • Automobilį galima naudoti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Nuomininkui draudžiama:
  • vairuoti automobilį neblaiviam (nustatytas neblaivumas daugiau negu 0 promilių) arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • vairuoti automobilį neturint teisės vairuoti ar kai teisė atimta, taip pat kai turima teisė vairuoti nesuteikia teisės vairuoti atitinkamos kategorijos automobilį;
  • vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui ar automobiliui;
  • automobilyje rūkyti ir (arba) vartoti alkoholį ir (arba) leisti tai daryti keleiviams;
  • be Nuomotojo sutikimo perduoti automobilį vairuoti kitam asmeniui. Nuomotojui sutikus, Nuomininkas turi teisę sutartyje nustatyta tvarka perduoti ar leisti Automobilį vairuoti tik Nuomotojo nurodytam asmeniui, jei jis atitinka visas sutartyje nurodytas sąlygas, keliamas automobilio vairuotojui;
  • be Nuomotojo sutikimo, subnuomoti automobilį ar perduoti jį bet kokiais kitais pagrindais tretiesiems asmenims;
  • vežti automobiliu gyvūnus ne tam specialiai pritaikytose dėžėse, užtikrinančiose automobilio švarą ir gyvūnų bei keleivių saugumą;
  • palikti neužrakintą automobilį ar su atidarytais langais arba stoglangiu be priežiūros;
  • važiuoti automobiliu, kai jo dalyvavimas kelių eisme apribotas;
  • automobilį naudoti:
   • mokamam keleivių vežimui;
   • mokyti vairuoti;
   • kitų transporto priemonių arba priekabų vilkimui;
   • nusikalstamoms veikoms arba administraciniams nusižengimams daryti;
   • automobilių lenktynėse, sporto ar kituose renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo ar kelių eismo taisyklių;
   • važiuojant per vandenį, ant užšalusių vandens telkinių, bekele, paplūdimiu, taip pat automobilių eismui nepritaikyta danga;
   • vežti degiems skysčiams ir medžiagoms, sprogmenims, daiktams, kurių gabenimą, laikymą ar vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos arba tos šalies, kurioje yra automobilis, teisės aktai;
   • sunkiems kroviniams gabenti.

 

 1. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS
  • Nuomininkas sutinka, jog pagal šią sutartį Nuomotojo išrašomos sąskaitos gali būti tiek rašytinės, tiek elektroninės. Elektroninės sąskaitos, Nuomotojo Nuomininkui išsiųstos sutartyje nurodytu Nuomininko elektroninio pašto adresu, laikomos tinkamai įteiktomis Nuomininkui kitą darbo dieną, einančią po sąskaitos išsiuntimo.
  • Sąskaitos išrašymo dieną galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus PVM (šios Sutarties sudarymo dieną galiojantis PVM tarifas sudaro 21 % (dvidešimt vieną procentą), Paslaugų kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į naują taikomą PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.
  • Be išankstinio rašytinio Nuomotojo sutikimo, Nuomininkas neturi teisės įskaityti ar išskaičiuoti iš nuomos mokesčio ar kitų Nuomotojui mokėtinų sumų jokių pinigų sumų.
  • Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra suteikti kredito limitą automobilio nuomai. Nuomotojas turi išimtinę teisę bet kuriuo metu pakeisti minėtą kredito limitą, jį panaikinti, sumažinti ar padidinti.
  • Tuo atveju, jei Nuomininkas laiku neatsiskaito su Nuomotoju, Nuomotojas turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę į Nuomininką skolų išieškojimo bendrovei. Nuomotojo turima Nuomininko asmeninė informacija gali būti perduota valdžios institucijoms ir (arba) antstoliams, siekiant išieškoti bauda bei mokesčius.

 

 1. ATSAKOMYBĖ
  • Jei nuo automobilio perdavimo Nuomininkui iki jo tinkamo grąžinimo Nuomotojui automobilis konfiskuojamas, sugadinamas, sunaikinamas, pavagiamas arba kitaip prarandamas be Nuomotojo valios, Nuomininkas įsipareigoja visiškai atlyginti Nuomotojo patirtą žalą, kurios Nuomotojui neatlygino automobilio draudikas, o nedraudiminio įvykio atveju – atlyginti visą Nuomotojo patirtą žalą, taip pat sumokėti nuomos mokestį už visą automobilio naudojimo laikotarpį. Pirmiau nurodytais atvejais taikomos ir kitos sutartyje numatytos teisinės pasekmės (netesybos, nuostolių atlyginimas ir kt.).
  • Tuo atveju, jeigu automobilio ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nėra automobilio perdavimo Nuomininkui vietoje arba automobilis dėl Nuomotojo kaltės yra techniškai netvarkingas ir dėl to jis negali dalyvauti transporto priemonių eisme bei šios aplinkybės paaiškėja iki automobilio perdavimo Nuomininkui, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui visas jo iš anksto sumokėtas pinigų sumas už automobilio nuomą.
  • Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti automobiliu jo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui, oro sąlygų, dėl valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmų ir panašiai. Visais kitais atvejais Nuomotojo atsakomybė ribojama 1 (vieno) nuomos mokesčio dydžio suma.
  • Šalys papildomai susitaria dėl taikomų papildomų baudų Nuomininkui:
   • sugadinus ar praradus automobilio navigacijos prietaisus (jei jie yra) – 300 Eur;
   • sugadinus ar praradus automobilio padangą – 80 Eur už vieną padangą;
   • praradus ar sugadinus automobilio užvedimo raktą, automobilio registracijos liudijimą ar privalomosios techninės apžiūros dokumentą – po 200Eur už kiekvieną pažeidimą;
   • už šios sutarties 2.3, 2.8, 2.9, 2.10 ar 3.6.4 p. pažeidimą – po 200 Eur už kiekvieną pažeidimą;
   • už šios sutarties 2.11 p. pažeidimą – po 300 Eur už kiekvieną pažeidimą;
   • už šios sutarties 2.10 p. pažeidimą – po 3 Eur už kiekvieną trūkstamą kuro litrą;
   • už šios sutarties 3.5.1, 3.5.2, 3.6.5 ar 3.7 p. pažeidimą – po 1 000 Eur už kiekvieną pažeidimą;
   • už šios sutarties 3.5.9, 3.5.10 ar 3.6.3 p. pažeidimą – po 500 Eur už kiekvieną pažeidimą;
   • už bet kurio kito, pirmiau nenurodyto punkto pažeidimą – po 50 Eur baudą.
  • Nuomininko sukelto eismo įvykio atveju, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui fiksuotą sumą nuostoliams atlyginti 3500 Eur. Tais atvejais, kai Nuomotojo faktiškai patikrti nuostoliai yra mažesni už Nuomininko sumokėtą sumą nuostoliams atlyginti, Nuomotojas perveda skirtumą į Nuomininko mokėjimo sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo faktiškai patirtų nuostolių nustatymo ir Nuomininko informavimo apie tai.
  • Kiek nepadengia baudos ir kiti mokesčiai, kuriuos Nuomininkas sumoka Nuomotojui (įskaitant nurodytus 6.9 punkte), Nuomininkas turi atlyginti visus nuostolius, kuriuos Nuomotojas patiria dėl Nuomininko kaltės (tyčios ar didelio neatsargumo), šiais atvejais:
   • kai nesilaikoma naudojimosi automobiliu sąlygų;
   • kai Nuomininkas registracijos metu pateikia klaidingus duomenis ar informaciją;
   • kai automobilis yra naudojamas tikslams, kuriems jis nėra suprojektuotas ar skirtas;
   • kai automobilį valdė tokios teisės neturintis asmuo;
   • kai Nuomininkas neturi teisės vairuoti tokios kategorijos transporto priemonės;
   • kai Nuomininkas automobilį naudojasi apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
   • kai Nuomininkas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
   • kai Nuomininkas naudojo automobilį nusikalstamai veikai vykdyti;
   • kai padaroma žala įkeliant (iškeliant) krovinius į (iš) automobilio;
   • kai prarandamas automobilis;
   • kai Nuomininkas, jo keleiviai ar augintiniai ištepa, subraižo, suplėšo ar kitaip sugadina automobilio vidų (įrangą), padaro kitus išorės ar automobilio dalių pažeidimus;
   • kai Nuomininkas nepraneša policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
   • kai kompetentingos institucijos pritaiko Nuomotojui baudas, mokesčius, muitus ar kitas rinkliavas, nuobaudas ar sankcijas;
   • dėl kitų taikytinų teisės aktų pažeidimo.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo priėmimo–perdavimo akte nurodyto termino pabaigos, Nuomotojo reikalavimo arba po sutarties nutraukimo, Nuomotojas visais atvejais kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės, nebent Šalys susitaria kitaip dėl Nuomininkui iškilusių objektyvių priežasčių.
  • Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, pranešimų ar sąskaitų siuntimo adresui, telefono numeriui ar elektroninio pašto adresui, banko rekvizitams arba teisinės registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią sutartį teikiami paskutiniu žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.
  • Visa korespondencija, siunčiama pagal šią Sutartį gali būti siunčiama ar pristatoma vienu ar keliais iš šių būdų: (i) įteikiant pasirašytinai, (ii) elektroniniu paštu, (iii) registruotu laišku, arba (iv) kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą). Įgyvendindamos šio punkto nuostatas Šalys privalo naudotis sutartyje pateiktais korespondencijai ir komunikacijai skirtais Šalių duomenimis.
  • Laikoma, kad korespondencija įteikta kitą darbo dieną, kai korespondencija siunčiama elektroniniu paštu.
  • Sutarties priedai neatsiejama sutarties dalis.
Call Now Button